ฤดูร้อนทำสวน DIY - สร้างชาวไร่สวนจากแท่นวางสินค้า - ปรับเปลี่ยน - 2020